This is default featured slide 1 title

Grzybica otorbielakowa

Jest chorobą zakaźną i zaraźliwą, która poraża czerw pszczeli i trutowy we wszystkich stadiach jego rozwoju. Po raz pierwszy została opisana w Niemczech w 1913 r. W Polsce stwierdzono grzybicę otorbielakową w 1921 r. W ostatnich latach obserwuje się nasilenie

Mikozy czerwia i pszczół

Grzybice pszczół, podobnie jak mikozy innych owadów, zwierząt wyższych i ludzi należą do chorób warunkowo chorobotwórczych. Zapadalność czerwia i pszczół zależy od gatunku i właściwości grzybów, czynników usposabiających, niekiedy stadiów rozwojowych owada oraz odporności naturalnej poszczególnych osobników całej rodziny. Do

Czerniaczka bakteryjna jajników matki

Jest zakaźną chorobą matek, która polega na zwyrodnieniu i martwicy tkanek układu rozrodczego z następowym odkładaniem w uszkodzonych tkankach melaniny. Etiologia. Czerniaczkę wywołuje Klebsiella cloacae (Aerobacter cloacae), pleomorficzna Gram ujemna pałeczka o wymiarach 0,5 X 2,0÷3,0 um. K. cloacae fermentuje

Biegunka zakaźna pszczół

Jest to choroba zakaźna i zaraźliwa pszczół o przebiegu ostrym lub chronicznym, którą wywołuje najczęściej Enterobacter hafnia alvei Choroba występuje pod koniec zimowli i na wiosnę. Etiologia. Enterobacter hafnia alvei (rodzina Enterobacteriaceac, rodzaj Salmonella) jest drobną, pleomorficzną, obdarzoną ruchem pałeczką

Posocznica na tle zakażenia serratia marcescens i pseudomonas aeruginosa

Posocznice na tle zakażenia Serratia marcescens i Pseudomonas aeruginosa występują jako zakażenia wtórne. Do rozwoju posocznic usposabia choroba zarodnikowcowa, roztoczowa, wiciowcowa i uszkodzenia mechaniczne ściany jelita lub oskórka. Serratia marcescens jest Gram ujemną nieprzetrwalnikującą pałeczką o wymiarach 0,5 x 0,5÷1,0

Źródło zakażenia i rozprzestrzenianie choroby

Ps. apiSepticus występuje w glebie, wodzie i na pyłkach roślin. Zakażenie mogą roznosić muchy i roztocza. Choroba przebiega w formie jawnej i skrytej (łagodnej). W formie jawnej powoduje znaczne osłabienie rodziny. Niekiedy w rodzinie chorej pozostaje matka i kilkaset robotnic.

Rozpadnica pszczół

Jest to zakaźna posocznicowa choroba pszczół wywołana przez Pseudomonas apisepticus, w przebiegu której ciało martwych owadów rozpada się na części i wydziela woń gnijącego mięsa. Choroba występuje na wiosnę i w lecie, rzadziej w jesieni. Etiologia. Pseudomonas apisepticus (rząd Pseudomonadales,

Posocznice bakteryjne pszczół

Nazwa posocznice bakteryjne obejmuje zespół chorób zakaźnych pszczół, w przebiegu których bakterie i toksyczne produkty ich przemiany występują w hemolimfie i za jej pośrednictwem zakażają i uszkadzają narządy wewnętrzne. U pszczół posocznice wywołują Pseudomonas apisepticus, Ps. aeruginosa, Escherichia coli, Serratia

Choroby bakteryjne pszczół

Choroby bakteryjne pszczół nie stanowią poważnego zagrożenia dla gospodarki pszczelarskiej. Występują one sporadycznie i tylko przy złośliwym przebiegu doprowadzają do zamierania całych rodzin. Wywołują je drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze o małej inwazyjności. Większość z nich występuje powszechnie w środowisku bytowania (gleba,

Rozpoznanie i leczenie kiślicy

O rozpoznaniu choroby decyduje wynik badania klinicznego i laboratoryjnego (izolacja Str. faecalis). Rozpoznanie różnicowe. Należy wykluczyć kiślicę i chorobę woreczkową czerwia. Decydującą rolę w rozpoznaniu różnicowym, oprócz badania klinicznego, odgrywa badanie laboratoryjne. U czerwia chorego na kiślicę w postaci kwaśnej