This is default featured slide 1 title

Objawy kliniczne zamierania czerwia trutowego

Przebieg i objawy choroby zależą od nasilenia inwazji i siły rodziny. W silnych rodzinach nasilenie objawów jest mniejsze. Zazwyczaj choroba przebiega w formie skrytej przez pierwsze 2-3 lata mimo, że w tym okresie ulega zarażeniu 20-30% pszczół. Jesień jest okresem

Patogeneza zgnilca złośliwego

Postacie rozwojowe i dojrzałe roztocza w trakcie pasożytowania na larwach i poczwarkach, zaś samice V. jacobsoni ponadto na trutniach, robotnicach i matce powodują utratę dużych ilości hemolimfy, obniżenie poziomu białek w hemolimfie o 15-30% i kwasów nukleinowych w mięśniach, co

Cykl rozwojowy pasożyta

Rytm składania jajeczek przez samicę V. jacobsoni jest ściśle uzależniony od stanu jej odżywienia oraz obecności w rodzinie czerwia. Gwałtownemu rozmnażaniu pasożyta sprzyja pojawienie się w rodzinie czerwia trutowego, przy czym wraź ze zwiększeniem liczby czerwia trutowego w rodzinie zmniejsza

Etiologia Varroa jacobsoni

Varroa jacobsoni (typ Arthropoda, podtyp Chelicerata, klasa Arachnida, rząd Acari, podrząd Parasitiformes, nadrodzina Dermanyssidae) wykazuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samica (1,1-1,5 x 1,5-1,8 mm) o ciele kształtu elipsowatego spłaszczonym grzbietowo-brzusznie jest zabarwiona na ciemnobrązowo. Młode samice o nieschitynizowanym ciele są zabarwione

Inwazje roztoczy zewnętrznych

Trzy gatunki roztoczy (A. externus, A. dorsalisiA. vagans) mogą pasożytować i rozmnażać się na powłokach zewnętrznych pszczół, dwa gatunki (V. jacobsoni i T. clared) pasożytują na czerwiu i pszczołach. Roztocza te nie zarażają tchawek. Inwazja Acarapis externus, A. dorsalis i

Tymol i mentol

Tymol.Działa na postacie wędrujące A. woodi Stosuje się go w dawce 10 g/pień dwukrotnie w odstępach miesiąca, poczynając od kwietnia. Trzeci raz stosuje się tymol w dawce 15 g/pień pod koniec września, po zakończeniu zimowego dokarmiania pszczół. Preparat w naczynkach

Leczenie choroby roztoczowej

W leczeniu choroby roztoczowej lekami z wyboru są Folbex i tymol. Folbex. Leczenie rodzin za pomocą Folbexu wskazane jest w okresie wiosennej wymiany pszczół (od początku kwietnia do końca maja). Folbex jest kontaktowym środkiem akarycydnym, który działa wyłącznie na wędrujące

Zwalczanie choroby roztoczowej

Choroba roztoczowa jest zwalczana z mocy ustawy na podstawie następujących rozporządzeń i instrukcji: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września i 946 r. o obowiązku zgłaszania i zwalczania choroby roztoczowej, Instrukcja nr 2 Ministra Rolnictwa, Departament Weterynarii

Rozpoznanie

W każdym przypadku podejrzenia choroby rozpoznanie kliniczne musi być potwierdzone badaniem laboratoryjnym. Celem badania jest wykazanie w pierwszej parze tchawek obecności dojrzałych roztoczy lub ich postaci rozwojowych oraz charakterystycznych zmian anatomopatologicznych. Do badań laboratoryjnych należy pobrać 50÷100 sztuk martwych pszczół

Zmiany anatomopatologiczne

Charakter i natężenie zmian w pierwszej parze tchawek zależy od nasilenia inwazji i stopnia rozwoju procesu chorobowego. Wyróżniono trzy stadia zmian w tchawkach. I stadium występuje po 2÷3 dniach po zarażeniu. W niezmienionych tchawkach występuje niewielka liczba dojrzałych pasożytów. Po