This is default featured slide 1 title

Flora bakteryjna jelita

Flora bakteryjna jelita prostego występuje w największych ilościach u pszczół zimujących. Przeważają wtedy drobnoustroje z rodzaju Lactobaciłlus, szczególnie L. constellatus. Wydaje się, że zmiana pH treści odbytnicy: zasadowy odczyn (pH 7,5-F7,6) u pszczół świeżo wygryzionych, kwaśny u pszczół starszych (u

Gruczoły ślinowe

Z przewodem pokarmowym są związane anatomicznie i czynnościowo trzy rodzaje gruczołów ślinowych: wargi dolnej, gardzielowe oraz żuwaczkowe. Gruczoł wargi dolnej (właściwy gruczoł ślinowy) składa się z pięciu części. Trzy części, tzw. gruczoły tułowiowe, znajdują się w odcinku przednim tułowia, dwie

Układ pokarmowy, trawienie

Przewód pokarmowy pszczoły ma kształt rury. Wyróżnia się w nim trzy odcinki: jelito przednie, środkowe oraz tylne. Jelito przednie i tylne są pochodzenia ektodermalnego. Wyściela je schitynizowany oskórek. Natomiast jelito środkowe jest pochodzenia mezodermałnego. Jelito przednie zaczyna się otworem gębowym,

Układ mięśniowy i narządy ruchu

Narządy ruchu stanowią trzy pary odnóży i dwie pary skrzydeł. Odnóże składa się z pięciu części, a mianowicie: biodra, krętarza, uda, goleni i pięcioczłonowej stopy zakończonej dwoma pazurkami i przylgą. Na odnóżach występują narządy służące do czyszczenia czułków i zbierania

Okrywa ciała

Ciało pszczoły składa się z trzech zasadniczych części: głowy, tułowia i odwłoka. Jest ono pokryte jednowarstwowym naskórkiem (epidermis), spoczywającym na błonie podstawowej. Komórki naskórka wytwarzają włóknisty oskórek — kutikulę. Badania krystalograficzne wykazały, że występuje w niej chityna w formie alfa,

Zarys systematyki, anatomii i fizjologii pszczół

Pszczoła miodna (Apis mellifera L.) należy do typu stawonogów (Arthropoda), podtypu tchawkodysznych (Tracheata), gromady owadów (Insecta), podgromady uskrzydlonych (Pterygogenea), rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), podrzędu żądłówek (Aculeata), nadrodziny pszczół (Apoidea), rodziny pszczołowatych (Apidae), rodzaju pszczoła (Apis). W skład rodzaju pszczoła wchodzą cztery

Znaczenie ekonomiczne gospodarki pszczelarskiej

W miarę rozwoju ekonomicznego kraju i intensyfikacji produkcji rolnej wzrasta znaczenie gospodarki pszczelarskiej. Pszczoły odgrywają bardzo ważną rolę jako: zapylacze większości roślin, zarówno dzikich jak i uprawnych, producenci miodu i wosku oraz producenci mleczka pszczelego, jadu i propolisu. Rola pszczół