This is default featured slide 1 title

Procesy odpornościowe u pszczół

W rozwoju ewolucyjnym owady wykształciły zespół mechanizmów obronnych, których zadaniem jest niedopuszczenie do zakażenia oraz likwidacja czynnika zakaźnego, który wniknął do ustroju po przełamaniu barier obronnych. Pomimo istnienia barier mechanicznych i fizjologicznych, związanych ze specyficzną budową okrywy ciała, przewodu pokarmowego,

Flora zdrowej rodziny

W rodzinie zdrowej występuje bogata i bardzo zróżnicowana mikroflora i mikrofauna, utworzona przez saprofityczne bakterie, glony, grzyby, pierwotniaki i roztocza. Flora saprofityczna bierze udział w procesach antybiozy w organizmie czerwia i pszczół, konserwacji, a niekiedy i uszkodzeniu zapasów pokarmu (miód

Czynniki zwiększające podatność pszczół na choroby

Czynniki środowiskowe wpływają na rozwój i przebieg chorób zakaźnych i pasożytniczych poprzez modyfikujący wpływ na właściwości zarazków oraz na organizm czerwia i pszczół. Pod ich wpływem zmienia się zjadliwość, inwazyjność i liczba zarazków w źródle zakażenia oraz podatność czerwia i

Populacja żywiciela

Na szerzenie się chorób zakaźnych i inwazyjnych w rodzinie ma szczególny wpływ przestrzenny układ osobników wchodzących w skład rodziny, stan odporności poszczególnych osobników i odporności rodziny oraz drogi zakażenia i wydalania zarazków z organizmu. Zwiększone zagęszczenie pszczół w rodzinie, występujące

Populacja patogena

Choroby zaraźliwe wywołują pasożyty bezwzględne (wirus choroby woreczkowej, wirus paraliżu, riketsje, Acarapis, Yarroa jacobsoni) oraz pasożyty względne, tj. mikroorganizmy, które żyjąc jako saprofity, symbionty lub komensale w pewnych tylko warunkach są zdolne do wywołania choroby (np. Aspergillus, Ascosphaera apis). Ze

Epizootiologia chorób pszczół

Choroby zaraźliwe czerwia i pszczół występują w formie epizoocji, enzoocji lub zachorowań sporadycznych. Wykazują one przy tym wyraźną sezonowość, która jest związana z: czynnikami klimatycznymi (maksymalne nasilenie zgnilca występuje w najcieplejszej porze roku, grzybica otorbielakowa jest spotykana w okresie zwiększonej

Przegląd zamarłego pnia

Oględziny zamarłego pnia są przeprowadzane pod koniec badania pasieki. Podczas oględzin zamarłego pnia należy zwracać uwagę na: stan izolacji ula i stopień ocieplenia gniazda, liczbę i położenie zamarłych pszczół, obecność czerwia i charakter zmian chorobowych u czerwia, stan, jakość i

Badanie rodziny

Badanie rodziny należy rozpoczynać od przeglądu rodzin zdrowych, następnie rodzin podejrzanych o chorobę i rodzin chorych. Na samym końcu dokonuje się przeglądu rodzin zamarłych i pustych uli. Badanie rodziny można zasadniczo przeprowadzać w ciągu całego dnia. Najlepiej jednakże przeprowadzać badanie

Wywiad

Wywiad przeprowadzany z właścicielem lub osobą sprawującą opiekę nad pasieką pomaga w ustaleniu przyczyny zachorowania i dróg szerzenia choroby. Podczas przeprowadzania wywiadu należy pamiętać o etiologii i okolicznościach, w jakich najczęściej występują choroby czerwia i pszczół. W czasie przeprowadzania wywiadu

Zasady lekarsko-weterynaryjnego badania pasieki

Celem badania lekarsko-weterynaryjnego pasieki jest rozpoznanie choroby i ustalenie dróg jej szerzenia. Ustalenie rozpoznania choroby jest możliwe na podstawie: oceny sytuacji sanitarno-higienicznej pasieki i stan pastwiska pszczelego, przeprowadzonego wywiadu, badania rodzin. W wielu przypadkach, szczególnie przy podejrzeniu występowania chorób zaraźliwych