Kategoria: Zwalczanie

Zapobieganie i zwalczanie inwazji B. coeca

Zapobieganie. Najważniejszą rolę w zapobieganiu inwazji B. coeca odgrywa przestrzeganie zasad higieny w ulu, częsta wymiana plastrów, odsklepianie zapasów na wiosnę, trzymanie w pasiece tylko silnych rodzin. Zwalczanie. Efekty w zwalczaniu braulozy można osiągnąć przy połączeniu zabiegów higienicznych z oczyszczaniem

Zwalczanie choroby warrozy

Na podstawie pisma Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Departament Weterynarii z dnia 18.VI.1980 r. warroza podlega obowiązkowi zgłaszania i zwalczania. Od czerwca do października należy przeprowadzić przeglądy w pasiekach zarodowych i reprodukcyjnych i zbadać osyp zimowy. W tym samym czasie

Zwalczanie choroby roztoczowej

Choroba roztoczowa jest zwalczana z mocy ustawy na podstawie następujących rozporządzeń i instrukcji: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września i 946 r. o obowiązku zgłaszania i zwalczania choroby roztoczowej, Instrukcja nr 2 Ministra Rolnictwa, Departament Weterynarii

Zwalczanie choroby zarodnikowcowej

Pozytywne efekty daje połączenie zabiegów hodowlanych, które mają na celu zwiększenie siły rodziny ze swoistym leczeniem i zabiegami higienicznymi likwidującymi spory pasożyta w otoczeniu pszczół. Leczenie obejmuje roje, których utrzymanie w pasiece jest opłacalne. Rodziny, które nie chcą pobierać syropu

Zwalczanie i leczenie grzybicy otorbielakowej

Zwalczanie. W zwalczaniu choroby zalecana jest zmiana matki, usunięcie z gniazda plastrów z chorym czerwiem, ocieplenie i zawężenie gniazda oraz podkarmienie rodziny ciepłym syropem cukrowym. Przy masowym zaatakowaniu czerwia rodzinę należy przesiedlić, ramki odkazić (najlepiej przez opalenie), woszczynę przetopić lub

Zwalczanie i leczenie kiślicy

Zwalczanie. Kiślica jest chorobą zwalczaną z mocy ustawy i podlega obowiązkowi zgłaszania. Zadania lekarza weterynarii w przypadku wystąpienia kiślicy są identyczne jak przy zgnilcu złośliwym. Postępowanie zależy natomiast od formy choroby. W postaci łagodnej postępowanie ma na celu polepszenie warunków

Zwalczanie zgnileca złośliwego

Zgnilec złośliwy należy do chorób zakaźnych zwierząt, które podlegają obowiązkowi zgłaszania przez hodowcę i zwalczania pod kierunkiem odpowiednich władz administracyjnych i państwowej służby weterynaryjnej na podstawie następujących aktów prawnych: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946

Postępowanie w okręgu zagrożonym

Wokół pasieki zapowietrzonej tworzy się w promieniu 3÷5 km okręg zagrożony. Utworzenie okręgu zagrożonego ma na celu niedopuszczenie do zawleczenia zarazy do innych pasiek. W okręgu zagrożonym urząd wojewódzki wydaje zakaz wywożenia i wynoszenia bez zezwolenia wojewódzkiego lekarza weterynarii pni

Postępowanie w pasiece zapowietrzonej

Po urzędowym stwierdzeniu choroby pasieka zostaje uznana za zapowietrzoną. W pasiece zapowietrzonej urząd wojewódzki (wojewódzki lekarz weterynarii) wydaje decyzję nakazującą umieszczenie przy wejściu do pasieki tablicy z wyraźnym i trwałym napisem: zgnilec złośliwy, kiślica lub choroba roztoczowa, oraz decyzje zabraniające:

Postępowanie w przypadkach chorób zwalczanych z mocy ustawy

Zgnilec złośliwy, kiślica, choroba roztoczowa i warroza należą do chorób zwierząt zwalczanych z urzędu. Podlegają one obowiązkowi zgłaszania przez hodowcę, a ich zwalczaniem kierują władze administracyjne i służba weterynaryjna. Posiadacze pasiek są zobowiązani, pod rygoreami administracyjnymi, do każdorazowego zgłaszania przypadków