Kategoria: Leczenie

Preparaty w postaci pylistej

Spośród stosowanych insektycydów najwięcej zatruć wywołują preparaty, w skład których wchodzą węglowodory chlorowane, związki fosforoorganiczne oraz karbaminiany. Toksyczność insektycydów zależy przede wszystkim od postaci w jakiej są stosowane. Najniebezpieczniejsze są preparaty stosowane w postaci pylistej. Do najczęściej stosowanych, a zarazem

Zasady w antybiotykoterapii

W antybiotykoterapii chorób pszczół należy przestrzegać następujących zasad: w leczeniu większości zakażeń wywołanych przez jeden rodzaj bakterii lub grzybów należy stosować określony pojedynczy antybiotyk. Leczenie należy rozpoczynać jak najwcześniej przy użyciu dużych dawek antybiotyku. Nie należy go przedłużać poza wymagane

Tanie leki – antybiotykoteriapia pszczół

Do środków o działaniu antagonistycznym w stosunku do szeregu drobnoustrojów i niektórych pasożytów chorobotwórczych dla pszczół należą antybiotyki. Leki te stosowane w odpowiednim czasie i we właściwy sposób ułatwiają zwalczanie wielu chorób o etiologii bakteryjnej, grzybiczej i pierwotniaczej. Rola antybiotyków

Antybiotyki

W terapii riketsjoz i chorób bakteryjnych stosowane są głównie antybiotyki – penicylina, streptomycyna, tetracykliny i chloramfenikol. W chorobach bakteryjnych czerwia, oprócz antybiotyków, są powszechnie stosowane sulfonamidy. Antybiotyki pomocnicze są zalecane w przypadkach oporności drobnoustrojów na antybiotyki główne oraz w celu

Środki odkażające

Z fizycznych metod odkażania najczęściej stosowane jest odkażanie przy użyciu wysokiej temperatury (opalanie, gotowanie lub działanie parą nasyconą pod ciśnieniem). Opalanie. Wyjałowienie tym sposobem można uzyskać jedynie przez wyżarzenie przedmiotów metalowych (dłuto pasieczne, nóż, odsklepiacz) lub wypalenie przedmiotów drewnianych (wewnętrzne

Odkażanie

W zapobieganiu i likwidacji chorób zaraźliwych bardzo ważną rolę odgrywa odkażanie. Celem odkażania jest zniszczenie zarazków i ich form przetrwalnikowych w ulu, na sprzęcie i narzędziach pasiecznych oraz w produktach pszczelarskich. W pasiece stosuje się cały zespół zabiegów odkażających, a

Profilaktyka nieswoista

Celem profilaktyki nieswoistej jest utrzymanie rodzin w pełnym zdrowiu oraz uzyskanie maksymalnej wydajności miodu i wosku. Profilaktyka nieswoista, która sprowadza się do przestrzegania zasad racjonalnej hodowli i higieny polega na: stworzeniu rodzinom optymalnych warunków bytowania i rozwoju, zaopatrzeniu rodzin w

Zasady profilaktyki i terapii chorób czerwi i pszczół

Zapobieganie chorobom zakaźnym czerwia i pszczół w warunkach hodowlanych ma główne znaczenie w ograniczeniu zasięgu wielu chorób. Profilaktyka połączona z leczeniem etiotropowym chorych rodzin i dewastacją zarazka w źródle zakażenia decyduje o uwolnieniu rodziny od choroby i przeciwdziała przeniesieniu zarazków

Odporność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Odporność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą można u owadów stymulować przy użyciu szczepionek zabitych. Za kryterium odporności przyjmuje się niewrażliwość na-zakażenie szczepem zjadliwym. Przy przyjęciu tego założenia, brak w hemolimfie owadów immunoglobulin, jak również przeciwciał analogicznych do przeciwciał kręgowców, nie świadczy o